Inledning

Vårt mål är att en användare/besökare ska uppleva att allt känns naturligt när man besöker webbplatser på svenska som bygger på WordPress.

Med tanke på att det är många olika personer (i princip endast frivilliga krafter) som på olika sätt deltar i arbetet med att anpassa WordPress för en svensk publik, behövs det därför några gemensamma språkliga riktlinjer för detta arbete, eftersom den webbplats en besökare (utöver själva innehållet) består av strängar från WordPress-kärna, temat och troligtvis en rad olika tillägg. Två huvudområden för denna ”standardisering” är:

 • Stilnivå (Ska vi skriva ”Hejsan, hejsan” eller ”God dag, mitt herrskap”).
 • Terminologi, d.v.s. gemensamt ordval för vissa termer. T.ex. skulle man kunna översätta det engelska substantivet ”post” till post, artikel eller text, men i just detta fall har vi valt att genomgående använda ordet ”inlägg”.

Dokumentet är tänkt som ett hjälpmedel, snarare än att vara tvingande. I tveksamma fall är det lämpligt att rådgöra med andra översättare (t.ex. via Slack). Vid behov bör dokumentet också uppdateras.

I dokumentet finns dessutom en rad praktiska råd till dig som vill översätta WordPress: Vad man bör tänka på, hur man får hjälp o.s.v.

Den första versionen skrevs i maj 2017 av Tor-Björn Fjellner (användarnamn tobifjellner), med viss inspiration från dokumentet ”WordPress.com Style Guide, Swedish”.

 

Språklig stil

Översättningarna på WordPress.org ska vara lätta att läsa och förstå. Sträva efter vänlighet, tydlighet, korthet och att använda aktiva meningar. Självklart behöver vi översätta själva meningen, men det är också viktigt att hitta ett språk med bra flyt. Läsaren ska känna att texten verkligen är skriven på svenska, och t.ex. inte innehåller engelska idiomatiska uttryck som bara översatts ord för ord.

Läs och förstå källtexten. Försök sedan att säga samma sak så naturligt som möjligt på svenska, och med samma information som i originalet.

Använd modernt, vardagligt språk. Använd aktiva meningar, de är oftast kortare och upplevs mer naturliga. Alltså hellre: ”Skapa tabellen genom att trycka på knappen” än ”När knappen trycks kommer tabellen att skapas”.

I språkversionen sv_SE använder vi genomgående tilltalsformen ”du”. Ordet ”ni” förekommer bara i de fall man uppenbarligen vänder sig till flera personer samtidigt.

Fällor vid översättning

Ibland är vi tvungna att göra ordagranna översättningar för att den svenska översättningen ska kunna fungera rent tekniskt. Men så långt det är möjligt ska vi försöka få till ett språk som flyter bra på svenska. Men viktigast av allt är att alla nödvändiga fakta finns med i översättningen.

WordPress.org försöker att använda en lättsam och personlig språkstil. Detta tar sig ibland uttryck i olika skämtsamma formuleringar. Om du vid översättningen inte kan få till ett skämt som känns genuint och naturligt på svenska, är det bättre att helt enkelt hoppa över själva skämtet än att försöka översätta den engelska frasen till punkt och pricka.

Undvik helst slanguttryck och alltför snäva branschuttryck, om du inte är säker på att ordet är så pass välkänt att missförstånd kan uteslutas. Här spelar det också roll vem texten vänder sig till. Texter som kommer att synas för publika besökare på en webbplats behöver överlag använda ett enklare språk utan onödiga IT-uttryck, samtidigt som man t.ex. i felkoder i API-gränssnitt (något som i princip bara kommer att läsas av utvecklare) ofta kan låta en del fackuttryck stå kvar på engelska.

Var inte rädd för att ändra ordens ordning.
Exempel: ”Adjust the %s settings.” skulle kunna översättas ”Ändra %s-inställningarna.”, men språket blir smidigare om man i stället skriver ”Ändra inställningarna för %s.”

Varning för särskrivningar. Vid översättning från engelska till svenska är det lätt hänt att man av bara farten översätter engelska uttryck ord för ord, och missar att de på svenska bör skrivas som ett sammansatt ord för att betydelsen ska bli rätt och språket flyta smidigt.

 

Interpunktion

Citationstecken

På engelska används olika citationstecken före och efter citatet. På svenska använder vi ” (Alt-0148 eller ”) både i början och slutet av citatet.

Av bekvämlighet använder vissa utvecklare raka citationstecken (”). Dessa översätter vi till grafiskt korrekta ” vid översättning (Utom där det ska vara raka citationstecken runt parametrar, t.ex. i html-taggar).

Apostrofer

På svenska undviker vi att använda apostroftecken för att beteckna genitiv. Om meningen blir otydlig på grund av att huvudordet slutar på -s kan man försöka ändra på meningsbyggnaden.

Kommatecken

Kommatecken används runt inskjutna bisatser.

Exempel: Tabellerna i texten, som du infogar i efterhand, ska helst vara centrerade.

Kommatecken används vid uppräkningar av fler än två objekt. Det ska inte vara något komma före ordet och/eller som föregår det sista ledet.

Exempel: Bakgrunden kan vara brun, blå, grön eller vit.

Kommatecken används även för att markera var decimalerna börjar i ett tal: ”Talet pi är ungefär lika med 3,14”. Observera att amerikansk engelska normalt använder kommatecken som tusentalsavgränsare och punkt mellan heltalsdelen och decimalerna.

Punkt (.)

Punkt används i slutet av meningar.

Punkt används vid förkortningar. Om en mening slutar med en förkortning sätts dock bara förkortningens punkt ut.

Punkter används för att dela upp nummer i t.ex. programvaruversioner (t.ex. ”WordPress 4.8”).

Rubriker och knapptexter avslutas INTE med punkt. Var uppmärksam på om frasen i källtexten slutar på punkt eller inte.

Kolon (:)

Kolon betecknar att en uppräkning kommer att följa. I detta fall ersätts ofta ordet och/eller före sista ledet av ett kommatecken.

Exempel: Du kan välja mellan följande alternativ: blå, grön, röd

Semikolon (;)

På engelska använder man ibland semikolon vid ”halvlång” paus. Undvik helst semikolon på svenska. För det mesta fungerar det bra att skriva punkt eller tankstreck i stället, och vid uppräkningar kommatecken.

Snedstreck (/)

Ibland används snedstreck i betydelsen och eller eller. Om utrymmet tillåter är det då för det mesta tydligare att skriva ut detta ord. När snedstreck används på svenska ska det normalt aldrig omges av mellanslag.

Hårt mellanslag ( )

I ordbehandlare kan man vanligen skriva ett hårt mellanslag (som inte låter sig radbrytas) genom att trycka på ctrl+shift+mellanslag. Tyvärr fungerar inte denna tangentkombination vid inmatning av text i online-systemet. Men om det finns risk att en radbrytning hamnar mellan olika delar av ett längre tal (t.ex. om talet presenteras i löpande text) kan html-koden   användas. Den kan även gärna användas mellan en sifferuppgift och efterföljande enhet, t.ex. ”Högsta tillåtna hastighet är 6 km/h.”.

Ellips (…)

Tre punkter går ofta att skriva som ett tecken, antingen med Alt+0133 eller med html-koden ….

Sammansatta ord

Den bästa översättningen av uttryck som på engelska består av flera ord kan ibland vara ett sammansatt ord: ”Table of contents” blir förstås ”Innehållsförteckning”. Undvik dock att bygga alltför långa sammansatta ord, som kan göra texten svårare att läsa (och svårare att radbryta snyggt…)

Förkortningar

I allmänhet bör vi i första hand skriva ut hela ord och undvika förkortningar. Men det kan finnas skäl att använda förkortningar i exempelvis tabeller.

Stora eller små bokstäver i förkortningar?

För någorlunda vanliga förkortningar kan man med fördel kolla vad SAOL, Svenska Akademins Ordlista säger (tv, pc, PS)

För förkortningar i t.ex. företagsnamn är grundregeln att vi använder stora bokstäver om förkortningen uttalas bokstav för bokstav (ABB, IETF, USA) men små bokstäver (med initial stor bokstav) om förkortningen uttalas som ett ord (Ikea, Ica)

Namn på tillägg och teman

Namnet på ett tema eller ett tillägg betraktar vi som ett egennamn. Därför översätter vi dem inte, även om namnet skulle bestå av ord eller fraser som i andra sammanhang skulle gå att översätta. Tillägget ”Health Check” får alltså heta likadant på svenska. (Men menypunkten som tillägget skapar är översatt!)

Datum och tidsformat

I vissa projekt förväntas man översätta fraser som ser ut ungefär så här: ”F j, Y @ H:i:s”
Detta är en formateringskod för datum och tid. En källa till mer information om dessa formateringskoder är https://secure.php.net/manual/en/function.date.php.

Här är några exempel på lämpliga ”översättningar” av några vanliga format:

Engelska (format / exempel) Svenska (format / exempel)
F jS, Y @ H:i:s

January 3rd, 2013 @ 20:59:20  

j F Y kl. H:i:s

3 januari 2013 kl. 20:59:20

M j, Y g:i a

Jan 3, 2013 8:59 PM

j M Y H:i

3 jan 2013 20:59

n/j, y
1/3, 13
Y-m-d
2013-01-03

 

Tidsperioder

Mellanlångt streck (en-dash) används för uttryck i stil med ”Öppet 9–15”. Detta tecken kan matas in som Alt+0150 eller skrivas med html-koden – Tecknet ska inte omges av mellanslag.
Observera att mellanlångt streck inte ska ersätta det andra ledet i uttrycken från – till, mellan – och. Man skriver alltså i så fall ut hela uttrycket: ”Mellan 9 och 15”, ”Från januari till mars”.

Procent

I löpande text undviker vi tecknet % och skriver i stället ut ordet ”procent”. I tabeller och liknande ska det vara mellanslag (helst hårt mellanslag) mellan siffran och procent-tecknet. I de fall en översättning uppenbarligen innehåller CSS-kod med procenttecken ska det inte vara något mellanslag mellan siffrorna och procenttecknet.

Stor bokstav

Ny mening inleds med stor bokstav. Egennamn (Hans Gustafsson, Kalmar) inleds med versaler. I rubriker på engelska är det vanligt att nästan alla ord inleds med versal – i dessa fall använder vi små bokstäver på svenska.

Företagsnamn, varumärkesnamn och i programkod ska användningen av versaler följa originalet: WordPress, Microsoft Word o.s.v.

Referenskällor

Hur hittar man rätt ord, rätt stavning och rätt böjningsformer? Här följer ett antal lämpliga ställen att använda som referenser.

Vår egen översättningsordbok (glossary)

För att samma uttryck så långt det är möjligt ska översättas på samma sätt, har vi en egen ordbok (glossary), som finns på https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/glossary

När man översätter online på translate.wordpress.org markeras ord som finns i ordboken med punkter under ordet ifråga. Om man placerar musmarkören över det markerade ordet visas informationen ur ordboken (se bilden nedan). Observera att den automatiska matchningen inte alltid fungerar (kan bero på skillnad mellan stor och liten bokstav, singular/plural o.s.v.) Därför är det lämpligt att titta igenom ordboken någon gång innan man börjar översätta.

Förslag, ändringar och tillägg till ordboken är välkomna och kan med fördel diskuteras i slack-kanalen #translations.

Tidigare översättningar i WordPress.org

Om ett ord eller uttryck redan har översatts inom WordPress.org bör man om möjligt behålla samma översättning som använts tidigare. Detta gäller i synnerhet om översättningen finns i huvudprojektet för WordPress, d.v.s.
https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/sv/default och
https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/admin/sv/default

Eller något standardtema, t.ex.
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-themes/twentystwenty
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/wp-themes/twentynineteen

Diskussion med andra översättare av WordPress

Sedan översättningsplattformen uppdaterades sommaren 2019 har det blivit betydligt enklare att återanvända tidigare översättningar. Om exakt samma sträng eller en mycket lik sträng redan har översatts någonstans inom systemet i många fall att visas poster ur ”det samlade översättningsminnet”. Om något uttryck är svårt att förstå kan man ibland klicka fram exempel på hur samma sträng har översatts till olika andra språk, något som ibland kan vara till hjälp om man kan fler främmande språk.

I tveksamma fall, eller om du känner att någon översättning i huvudprojektet borde ändras, bör du ta upp detta i kanalen #translations i den svenska slack-kanalen https://wpsv.slack.com/
(Du kan bjuda in dig själv dit via https://wpsv.se/wpsv-slack/ )

Referenslitteratur

Svenska akademiens ordlista finns som gratis app. Mer information här:
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol

Svenska skrivregler, Liber förlag, ISBN: 978-91-47-11149-7

Myndgheternas skrivregler:
https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2016-09-14-myndigheternas-skrivregler.html

Google translate (och andra system för automatisk översättning)

Google translate kan ibland vara ett hjälpmedel när du letar efter rätt ord på svenska.
Men observera att du ALDRIG bör använda automatiska översättningar på WordPress.org om du inte först noga granskat dem. Det finns flera skäl till detta:

 • Dessa system tenderar ibland att översätta de enstaka orden men tappar lätt bort betydelsen av meningen som helhet och dess kontext.
 • De automatiska översättningarna missar ofta våra krav på stilnivå. De blir lätt för högtravande eller använder för mycket teknisk jargong.
 • Automatiska översättningar kan inkludera överflödiga tecken.
  Variabelparametrar (t.ex. %s eller %1$d) blir lätt förvanskade. Det är lätt hänt att ett mellanslag eller en ny rad slinker med i slutet av fras.
 • De automatiska översättningarna tar inte hänsyn till vår ordlista.

Kommentarer

Ibland har utvecklarna lagt in kommentarer eller kontextbeskrivningar med fraserna. Denna information visas när man har ”öppnat” en sträng för översättning. Eventuellt måste man klicka på en liten pil intill ordet Comment och/eller Context för att expandera informationen. Här kan det t.ex. stå att texten kommer att visas på en knapp och därför bör vara högst cirka 13 tecken lång eller att ett ”On” endast ska ”översättas” till ”On” eller ”Off”, beroende på om ett visst typsnitt fungerar på målspråket.

Källkoden

I de flesta fall finns det intill frasen som ska översättas länkar till den eller de platser i källkoden där frasen förekommer. För att visa dessa länkar kan man behöva klicka på den lilla pilen intill ordet ”References”. Om det är oklart hur frasen är tänkt att användas kan man eventuellt ha nytta av att titta på programkoden runtomkring den plats där frasen förekommer. (I synnerhet gäller detta fraser med inplacerade variabler (t.ex. ”%1$s on %2$s”)

Teknikaliteter

När du översätter WordPress kommer du att komma i kontakt med olika begrepp, tekniska system och olika tekniska finesser. Några av dessa beskrivs här.

PTE, GTE, Översättarroller

Vem som helst kan registrera sig på https://login.wordpress.org/register  Tänk på att välja ett användarnamn som du kommer att trivas med, användarnamnet går nämligen inte att byta senare. (Alternativet är i stället att registrera ett nytt konto, som inte ärver något av historiken från ditt tidigare konto.)

När man väl har ett konto kan man gå till https://translate.wordpress.org/locale/sv och börja föreslå översättningar av olika fraser. Man har valt att låta dessa sidor vara på engelska av den enkla anledningen att alla som arbetar med dessa översättningar måste kunna engelska för att kunna översätta.

Dessa föreslagna fraser behöver sedan granskas och godkännas av en översättningsredigerare innan översättningarna läggs till i databasen med översatta fraser. Det finns två nivåer av översättningsredigerare: PTE och GTE.

PTE (Project Translation Editor) kan granska, godkänna, förkasta och ändra förslag till översättningar inom ett eller flera ”projekt”. Ett projekt kan vara t.ex. ett visst tema eller ett tillägg. Det är även tekniskt möjligt att tilldela en PTE t.ex. ”alla teman”, något som kan vara behändigt i vissa fall.

GTE (General Translation Editor) har samma redigeringsmöjligheter som en PTE men för samtliga projekt inom en viss locale (språkvariant). Dessutom kan GTE redigera vilka projekt PTE:er har tillgång till inom den aktuella språkversionen (locale, i vårt fall ”sv_SE”).

GTE har dessutom ett visst samordningsansvar. Utvecklare av tillägg och temaförfattare begär ibland att de själva eller någon namngiven användare ska utnämnas till PTE för deras projekt. (Detta sker via bloggen http://make.wordpress.org/polyglots/ Man kan se en lista med begäran som inte är helt färdigbehandlade och omfattar den svenska språkvarianten på adressen https://make.wordpress.org/polyglots/tag/sv_SE/?resolved=unresolved

Cross-locale PTE: Vissa utvecklare anlitar professionella översättare för sina produkter. Ibland kan de beviljas en speciell roll som ger dem PTE-status för det egna projektet för alla olika språkversioner av WordPress.

Mer information om roller: https://make.wordpress.org/polyglots/handbook/rosetta/roles-and-capabilities/

 

Automatisk propagering av översatta fraser

När en översatt fras godkänns kommer översättningen automatiskt att kopieras mellan ”Dev” (utvecklingsversionen) och ”Stable” (standardversionen för nedladdning från WordPress.org.)

Tidigare förekom liknande automatisk propagering mellan olika projekt. Men detta skapade många problem, så den funktionen är avstängd.

 

När blir översättningarna synliga?

Översättningar distribueras vanligtvis automatiskt till användarna när ett tema eller tillägg är klart till minst 90 %. Vid denna beräkning tas ingen hänsyn till ”Readme”. Readme behöver inte översättas för att översättningen i övrigt ska fungera. Översatta fraser under ”Readme” distribueras i princip direkt, oavsett till hur stor del de är översatta. (Om det finns ett språkpaket sedan tidigare kommer ett nytt språkpaket att byggas när nya översättningar görs, även om antalet översatta strängar är lägre än 90 %.)

Om du vill kan du ”provköra” en översättning redan innan 90 procent av strängarna är översatta och godkända (t.ex. om större delen av översättningen inväntar granskning). För tillägg kan du använda tillägget Force Update Translations. Men du kan också göra på följande sätt:

 1. Filtrera i översättningsvyn fram de strängar du vill använda
 2. Exportera översättningen i .mo-format (länk för detta finns längst ned på sidan).
 3. Ändra namn på den nedladdade filen till tilläggets eller temats slug-sv_SE.mo (Yoast skulle alltså bli wordpress-seo-sv_SE.mo.)
 4. Ladda upp filen till /wp-content/languages/plugins/ eller /wp-content/languages/themes/

För WordPress kärna, måste översättningen vara klar till 100 % i alla fyra delar (huvudprojekt, administration, nätverksadministration och ”städer och länder”) för att översättningen ska distribueras. När väl 100 % är uppnått brukar eventuella senare ändringar börja distribueras till användarna inom 12 timmar efter att översättningarna ändrades.

För Meta-projekt, d.v.s. översättningar av WordPress.org:s egna webbplatser är fördröjningen vanligtvis 24–48 timmar men ibland längre (beror på när en s.k. ”deploy” görs till meta-miljön).

 

Processer

Den som översätter någon del av WordPress till svenska vill självklart att översättningen ska bli tillgänglig för alla svenska användare så snart som möjligt.

Men med tusentals tillägg och teman är det omöjligt för bara några få personer att hinna med att granska alla väntande översättningar själva. I synnerhet som allt arbete med översättningarna (inklusive uppgifterna för PTE och GTE) sker på frivillig basis, i mån av tid.

Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i granskningen av översättningar, samtidigt som vi gemensamt strävar efter att genomgående hålla god kvalitet på våra översättningar.

Här följer några tips om hur vi kan göra för att arbeta smidigare:

 • Översättare, PTE:er (och alla aktiva GTE:er) bör vara med i kanalen #translations på den svenska slack-installationen. Man kan bjuda in sig själv på sidan https://wpsv.se/wpsv-slack/
 • En person som börjar översätta bör ta kontakt med någon person som kan fungera som ”bollplank/mentor” i början: granska fraser och ge råd. När personen börjar bli självgående kan han/hon bli uppgraderad till PTE för det aktuella projektet och därmed arbeta vidare med det egna projektet på egen hand.
 • Personer med fallenhet och intresse för språkvård och samordningsfunktioner bör uppmuntras att bli GTE. På sikt bör sv_SE ha minst 5-6 GTE:er.
 • Om man vill kontakta en person som gjort några översättningar kan man publicera ett inlägg på webbplatsen för det svenska teamet https://sv.wordpress.org/team/ och där nämna personens @användarnamn. Detta göra att han/hon får en notis via e-post. Om personen själv inte har angett några ytterligare kontaktkanaler i sin profil är detta enda möjligheten att försöka nå honom/henne. Om ett inlägg inte visas direkt kanske det ligger i kö för moderering. I så fall är det god idé att säga till i Slack, eftersom det ibland dröjer innan någon upptäcker att det ligger i meddelande i kö.
 • För närvarande saknar vår miljö automatiska notiser till GTE/PTE när någon har lagt in nya översättningsförslag. Därför är det god idé att via slack-kanalen berätta när det finns nya fraser att kontrollera.

Om man arbetar med vissa tillägg (eller teman) kan det finnas olika möjligheter att få information när nya fraser eller nya versioner är på gång. Det kan t.ex. handla om att kontakta utvecklaren och lägga till sig i någon distributionslista, att gå med i någon speciell slack-kanal, lägga upp bevakning på en viss nyckelfras etc. Sådana frågor kan med fördel diskuteras i slack-kanalen #translations och eventuella lösningar dokumenteras genom att de skrivs in i detta dokument.

 

Resurser

Lista över de populäraste tilläggen till WordPress och deras översättningsstatus:
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/stats/plugins/

Lista över de populäraste temana för WordPress och deras översättningsstatus :
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/stats/themes/

Vår ordbok. Ändringar kan göras av GTE. Ordboken går att tanka ned i CSV-format för eventuell integrering med externa översättningsmiljöer:
https://translate.wordpress.org/locale/sv/default/glossary

Samlingssida med översättningsstatus för varje språkversion avseende WordPress huvudprojekt, metaprojekten, samt totalt antal väntande strängar per språkversion:
https://translate.wordpress.org/stats

Startsida för svenska översättningar av WordPress:
https://translate.wordpress.org/locale/sv

Internationell team-blogg som används för administration av översättningsrelaterade frågor. Här finns även olika nyttiga länkar till mer information och andra resurser:
https://make.wordpress.org/polyglots/

Information om hur man översätter:
https://make.wordpress.org/meta/handbook/documentation/translations/

En lista med förklaringar av ”WordPress-slang”:
https://make.wordpress.org/marketing/2018/02/28/wordpress-jargon-glossary/

Lista över personer som idag är GTE eller PTE för svenska:
https://make.wordpress.org/polyglots/teams/?locale=sv_SE

Verktyg

https://github.com/Mte90/GlotDict

Färdiga översättningsfiler för import

Poedit

Poedit är ett redigeringsprogram för .po-filer som kan underlätta när man behöver översätta många strängar, t.ex. ett nytt tillägg. Med Poedit som verktyg får man en snabb överblick över alla strängar och kan snabbt hitta vad som behöver översättas.

Den största fördelen med detta program är att det visar översättningsförslag. Dessa förslag hämtas dels från översättningsminnet, d.v.s. att det hittar tidigare översättningar i projektet och visar hur eventuella strängar har översatts tidigare (detta förutsätter dock att man har konfigurerat Poedit korrekt). Sedan visas även maskinöversättningar (i stil med Google Translate) samt mänskliga översättningar, d.v.s. hur andra personer har översatt just den strängen.

Nackdelen med Poedit är att man i dagsläget inte kan få tillgång till ordboken på ett smidigt sätt, likt det man får vid översättning på https://translate.wordpress.org. Man måste alltså själv ha koll på vilka ord som finns i ordboken.

Observera att även om Poedit kan underlätta vid stora översättningsjobb, speciellt strängar med lång meningsbyggnad, så måste man fortfarande kontrollera och eventuellt redigera översättningarna själv ifall man väljer att översätta automatiskt.

Återkoppling

Saknas något i dessa stilanvisningar? Eller är något fel? Detta dokument är tänkt som ett hjälpmedel som vi bör uppdatera när det behövs. Förslag om tillägg och ändringar diskuteras bäst i slack-kanalen #translations (se ovan om Slack).

Senaste uppdatering 2020-04-18: Ändrade regler för när språkpaket skapas för tillägg och teman, Tips om ”provkörning” av en översättning och rättat några småfel. /Tobi